transitievergoeding

Transitievergoeding of de ontslagvergoeding bij einde arbeidsovereenkomst

De regels rondom ontslagvergoedingen zijn in 2015 drastich veranderd. Tot 1 juli 2015 gold de bekende kantonrechtersformule maar is toen vervangen door de transitievergoeding. Hier leest u wanneer een werknemer aanspraak kan maken op zo’n transitievergoeding.

Wanneer bestaat recht op een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst. 

Geen recht op een transitievergoeding:

 1. bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst;
 2. als een werknemer zelf opzegt, via de rechter ontbinding vraagt of geen voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wenst, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;
 3. bij ontslag van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbare nalatigheid,
 4. als de werknemer nog geen 18 jaar is en maximaal 12 uur per week werkt;
 5. als de werknemer de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 6. als de  betaling van de transitievergoeding tot financiële problemen bij de werkgever zal leiden;
 7. als de werkgever failliet is;
 8. als in een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. 

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

 • 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van zijn arbeidsovereenkomst.
 • 1/4 maandsalaris per half dienstjaar bij dienstverband langer dan 10 jaar.

Bij een werknemer van 50 jaar of ouder en werkzaam bij een bedrijf met 25 of meer werknemers geldt tot 1 januari 2020:

 • 1/6 maandsalaris per half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst, en
 • 1/2 maandsalaris per half dienstjaar bij dienstverband langer dan 10 jaar.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Bij een jaarloon van meer dan € 75.000 per jaar, kan de transitievergoeding maximaal een jaarsalaris bedragen.

Aftrek van kosten voor werkgevers

Werkgevers kunnen onder bepaalde omstandigheden gemaakte kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Hierbij kan gedacht worden aan kosten van outplacement of scholing (zgn. transitiekosten). Het betreft maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid van de werknemer.

Inzetbaarheid buiten de organisatie

Indien de werkgever tijdens het dienstverband kosten heeft gemaakt om de inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen ( zgn. inzetbaarheidkosten) dan kunnen ook deze kosten eveneens onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg.

Overgangsregeling tijdelijke werknemers

Voor tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector, is er een overgangsregeling voor het betalen van de transitievergoeding: alleen het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 telt mee – met een onderbreking korter dan zes maanden – voor de transitievergoeding.

Hiermee wil men voorkomen dat werkgevers geen tijdelijke werknemers willen aannemen i.v.m.  de opbouw van de transitievergoeding.

euro-870757_1920 (1)

Recht op transitievergoeding na einde slapend dienstverband?

Tot voor kort was het onduidelijk of een werkgever aan een werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, een transitievergoeding moest betalen zonder dat de werkgever het dienstverband formeel wilde beëindigen. De werknemer had dan een zogenaamde slapend dienstverband. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad duidelijkheid geschapen.

Mag een werkgever kosten verrekenen?

Een werkgever mag kosten met de transitievergoeding verrekenen mits hij die kosten heeft gespecificeerd en de werknemer hierover heeft geïnformeerd en die daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Advocaat nodig of een juridisch advies?

Mocht u een vraag hebben over de transitievergoeding, de berekening van de transitievergoeding of mogelijke kortingen daarop door de werkgever, vraag dan geheel vrijblijvend advies aan een van onze arbeidsrechtadvocaten, of kom langs op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag vanaf 14:00 uur of mail ons.